Christiaens Energy Services BV
EPC EPB EAP Kostprijs

Contact - Offerte

Frederik Christiaens
Hagepreekstraat 29
9880 Aalter
0474/93.45.42
info@cesbvba.be

Erkend Energiedeskundige Type A en B (EP10273)

Algemene voorwaarden

1. Al onze diensten en/of leveringen zijn aan de hierna volgende algemene voorwaarden onderworpen.

2. Bijzondere voorwaarden en/of afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien door ons schriftelijk aanvaard bij onze opdrachtbevestiging.

3. Offertes

a. Offertes zijn 30 kalenderdagen geldig, tenzij schriftelijk anders vermeld.
b. De prijs voor het opmaken van een EPC, EPB-studie of energie-audit wordt vastgelegd na een schriftelijke opdrachtbevestiging van onze kant.
c. De overeengekomen prijs omvat steeds toegekende kortingen, 21% BTW (diensten), transportkosten en administratieve kosten.

4. Levering van bewijsstukken

a. De opdrachtgever verbindt zich ertoe de bouwplannen te bezorgen in digitaal formaat, bij voorkeur DWG-formaat. Indien de plannen, in het kader van een EPC of energie-audit, niet beschikbaar zijn, wordt de woning zelf opgemeten aan de voorwaarden vermeld in de offerte.
b. De opdrachtgever verbindt zich ertoe alle nodige bewijsstukken (foto’s, facturen, bouwplannen, technische informatie), aan te leveren, die een invloed hebben op de uitkomst van een studie.
c. Indien geen bewijsstukken aanwezig zijn, wordt uitgegaan van forfaitaire waardes. Zonder tegenbericht (met door ons aanvaarde staving) van de opdrachtgever worden deze aannames geacht aanvaard te zijn door de opdrachtgever.
d. Indien de opdrachtgever er niet in slaagt gevraagde bewijsstukken te leveren, zelfs na herhaaldelijk aandringen, kan de opdracht eenzijdig afgebroken worden. Hierbij dient de afgesproken som voor de 100% voldaan te worden.
e. De opdrachtgever verbindt zich er tevens toe elke wijziging van bouwmaterialen te melden, zodat deze doorgerekend kunnen worden in de software. Dit teneinde fouten te vermijden bij het indienen van de finale aangifte.
f. In het kader van een EPB-studie wordt de architect wettelijk verantwoordelijk gehouden voor het opvolgen van de bouwwerkzaamheden.

5. Annuleringen

a. Het eenzijdig door de klant verbreken van een bevestigde opdracht en/of bestelling, of indien door zijn toedoen de uitvoering van de opdracht en/of bestelling onmogelijk wordt, maakt een forfaitaire verbrekingsvergoeding van 20% van de overeengekomen kostprijs, met een minimum van 75,00 euro (excl. BTW), opeisbaar als vergoeding voor mogelijke buitengerechtelijke kosten, tijdverlies, administratiekosten en erelonen. Deze vergoeding vermindert in geen geval de opeisbaarheid en betaalplicht van zowel hoofdsom, verwijlinteresten en mogelijke aanmanings-, vervolgings- en inningskosten.
b. Wanneer de opdrachtgever zijn opdracht annuleert nadat een plaatsbezoek met de nodige vaststellingen (inclusief opmeten van de woning) gebeurd zijn, dient de afgesproken som voor de 100% voldaan te worden.
c. Indien een plaatsbezoek voor opmeting niet in 1 keer kan voltooid worden, wegens verhindering buiten onze wil om (toegankelijkheid van de woning of installaties), wordt een forfaitaire meerprijs van 60,00 euro (excl. BTW) per herbezoek aangerekend, bovenop de overeengekomen prijs bij opdrachtbevestiging (n.v.t. voor EPB-studies).
d. Toegekende kortingen voor samengevoegde producten, komen te vervallen wanneer, van de gegroepeerde bestelling, 1 product geannuleerd wordt. De klant dient dan de volledige som te betalen als zou er geen korting gegeven zijn.
e. Indien een klant of opdrachtgever solvabiliteit- en/of betalingsproblemen krijgt of vertoont, of dreigt te bekomen, indien zijn juridische of financiële toestand verandert, behouden wij ons het recht voor om lopende opdrachten en/of bestellingen tijdelijk op te schorten of definitief te beëindigen, of toereikende financiële borgstellingen te eisen vooraleer de uitvoering ervan verder te zetten.

6. Facturatie

a. Facturen voor een EPC of energie-audit dienen voldaan te worden voor of bij levering van het desbetreffende certificaat.
b. Facturen voor een EPB-studie dienen in 2 delen voldaan te worden:

i. 70% van het verschuldigde bedrag na de voorcalculatie
ii. 30% van het verschuldigde bedrag bij overhandiging van het certificaat

c. Facturen zijn te betalen binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum.
d. Niet tijdig betalen van een factuur, veroorzaakt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de opeisbaarheid van verwijlinteresten, berekend naar rato van een jaarinterestvoet van 12% op het niet vereffende bedrag.
e. Ingeval op vraag van de opdrachtgever facturen op naam van een derde partij worden opgesteld, blijft de klant of opdrachtgever volledig verantwoordelijk en staat hoofdelijk en ondeelbaar borg voor de integrale betaling van de factuur.

7. [EPB] Tussentijdse rapporten worden steeds via email opgestuurd. Op vraag kan een compleet tussentijds rapport ook via de post opgestuurd worden, tegen meerkost van 10,00 euro (excl. BTW).

8.    [EPB] De aangifteplichtige verbindt zich ertoe de EPB-verslaggever in te lichten over de as-built situatie, ten laatste 4 weken vóór het verstrijken van de termijn van 6 maanden na het betrekken van de woning, zodat het finale EPB-verslag tijdig kan opgemaakt worden. Eventuele administratieve boetes zijn nooit voor de EPB-verslaggever.

9.    [EPB] De EPB-verslaggever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet voldoen aan de geldende wettelijke eisen, indien de werken reeds gestart of beëindigd zijn. Eventuele boetes zijn nooit voor rekening van de EPB-verslaggever.

10.    [EPB] De EPB-verslaggever kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig indienen van de EPB-startverklaring, indien de benodigde informatie niet minstens 4 weken voor de start van de werkzaamheden overgemaakt werd.

11.    [EPC/EPB/EAP] Gebeurlijke klachten betreffende de geleverde diensten of producten, dienen door de opdrachtgever bij aangetekend schrijven te worden overgemaakt, binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.

12.    [EPC/EPB/EAP] Indien bepaalde delen van deze algemene voorwaarden nietig of niet uitvoerbaar verklaard zouden worden, blijft de rest van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. De nietige voorwaarden worden automatisch in hun uitwerking vervangen door geldige voorwaarden met gelijkwaardige economische uitwerking.

13.    [EPC/EPB/EAP] Elke aansprakelijkheid voor alle mogelijke schade die zou kunnen ontstaan, zowel directe, indirecte en volgschaden, naar aanleiding van informatie en/of adviezen geformuleerd, zowel mondeling als schriftelijk, naar aanleiding van een klantenopdracht, wordt afgewezen.

14.    [EPC/EPB/EAP] De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens en/of woninggegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het tot stand komen van de door u aangevraagde EPC, EPB-studie of energie-audit.

15.    [EPC/EPB/EAP] In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht of de rechtbanken van het arrondissement Brugge bevoegd. Enkel het Belgisch recht is toepasselijk.

© 2024 Frederik Christiaens - Alle rechten voorbehouden - Ondernemingsnummer 0843.469.339 - Algemene voorwaarden