Christiaens Energy Services BV
EPC EPB EAP Kostprijs

Contact - Offerte

Frederik Christiaens
Hagepreekstraat 29
9880 Aalter
0474/93.45.42
info@cesbvba.be

Erkend Energiedeskundige Type A en B (EP10273)

Inhoud van de EPB-verslaggeving

Theorie EPB

 • Achtergrond
 • Bouwfases
 • Bouwknopen

 

 
Inhoud van de EPB-verslaggeving

Bij ons krijgt u meer dan enkel een certificaat na oplevering van de woning! We zijn van mening dat een EPB-studie ook voor de bouwheer een uitstekend middel is om zijn/haar woning energetisch te optimaliseren. Daarom leveren wij u het volgende aan:

 • Syntheseblad. Dit document beschrijft in detail de stappen die gevolgd zullen worden om de EPB-verslaggeving van begin tot einde te doorlopen. Hierin worden de gegevens verzameld om de startverklaring, voorcalculatie en eindaangifte te kunnen opmaken. Dit document bevat ook steeds een overzicht van de tussentijds behaalde resultaten.

 • Grondige voorcalculatie, met alle parameters zoals bij eindaangifte vereist. Hiermee weet u reeds vóór de start van de werken hoe uw woning scoort binnen EPB.

 • Startverklaring. Deze startverklaring meldt het VEA welk project wanneer van start gaat, welk type bouw het betreft, wie de EPB-verslaggever, aangifteplichtige(n) en architect is, alsook aan welke eisen de woning zal voldoen.
  Dit gebeurt na goedkeuring van de bouwaanvraag en na de voorcalculatie.

 • Bouwknoopdocument. Een overzicht van alle bouwknopen in uw woning. Dit document geeft u inzicht in waar u rekening mee moet houden om uw bouwknopen EPB-conform te krijgen.

 • Ventilatiedocument. Een overzicht van alle benodigde ventilatiedebieten per kamer, conform EPB, voor een systeem C(+) of systeem D, incl. tips en adviezen. Voor een systeem C(+) berekenen wij eveneens de benodigde lengte van de ventilatieopeningen en wordt een roostertype voor de vensters voorgesteld. Voor een systeem D wordt een woning met debieten in balans voorgesteld.

 • Optimalisatiedocument. Bereiken van het economisch optimum, of bereiken van de door u vooropgestelde resultaten (K- en E-peil, Lage-Energiewoning, passiefwoning, nulenergiewoning) d.m.v. grondige en realistische optimalisaties binnen uw project.

 • Eindverslag/eindaangifte. Het finale verslag wordt opgemaakt binnen de 6 maanden na het betrekken van de woning. Het bijhorende energieprestatiecertificaat bouw wordt u hiertoe eveneens bezorgd.

 • Warmteverliesberekening (optioneel). Om in detail uw verwarmingsinstallatie correct te kunnen dimensioneren. Deze berekening geeft u bovendien inzicht in waar de grootste verliezen in uw woning te vinden zijn.

 • Onze dienstverlening gedurende de volledige duur van uw bouwproject, indien u vragen of opmerkingen hebt of aanvullende gegevens mocht nodig hebben.

 

Theorie EPB

Achtergrond

Het doel van de energieprestatieregelgeving is om energiezuinige, comfortabele gebouwen te realiseren in Vlaanderen, in nieuwbouw of via renovatie. Op termijn kan daarmee een aanzienlijke energiebesparing worden gerealiseerd, wat gunstig is voor het leefmilieu en de portemonnee van de Vlamingen.

Alle gebouwen waarvoor vanaf 1 januari 2006 een aanvraag om te bouwen of verbouwen wordt ingediend, moeten een bepaald niveau van thermische isolatie, energieprestatie (isolatie, energiezuinige verwarmingsinstallatie, ventilatie, ...) en een gezond binnenklimaat behalen.

De energieprestatieregelgeving legt een aantal verplichtingen op waaraan voldaan moet worden tijdens het bouwproces.

Het bouwproces bestaat uit verschillende fases. Bij iedere fase hoort, in het kader van de energieprestatieregelgeving, een specifiek document:

 • de vergunningsaanvraag en eventuele haalbaarheidsstudie
 • de startverklaring
 • de EPB-aangifte
 • het energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw

De verschillende personen die betrokken zijn bij het bouwproces hebben in het kader van de energieprestatieregelgeving elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden:

 

Het bouwproces, van ontwerp tot afwerking, kan onderverdeeld worden in vier fases:

De ontwerpfase

Energiezuinig bouwen en verbouwen start met de eerste pennentrek van de architect. Het is belangrijk om tijdens deze fase al rekening te houden met de opgelegde eisen inzake isolatie, energieprestatie en ventilatie.
Samen met de architect kunt u, als bouwer of verbouwer, bespreken welke combinatie van maatregelen en materialen het best gebruikt wordt.

De architect integreert de gekozen maatregelen en materialen in de documenten (plannen) van het bouwaanvraagdossier en in de lastenboeken.

De startfase

Als bouwer of verbouwer bent u de houder van de stedenbouwkundige vergunning en wordt u de 'aangifteplichtige' voor de energieprestatieregelgeving.

Acht dagen voor de start van de werkzaamheden moet u een verslaggever aanstellen. Dat kan zowel de ontwerpende architect van de woning zijn als een andere architect of ingenieur.

Door middel van een elektronische startverklaring, deelt de verslaggever de startdatum van de werkzaamheden, gegevens over het bouwproject, de aangifteplichtige, de architect en zichzelf, mee aan het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Vervolgens ontvangt de verslaggever een afdruk van de startverklaring. Dat document wordt ondertekend door de aangifteplichtige, de architect en de verslaggever. De verslaggever houdt het ondertekend document bij.

De uitvoeringsfase

Tijdens het uitvoeren van de werken houdt de verslaggever nauwkeurig alle zaken bij die de thermische isolatie, de energieprestatie en het binnenklimaat van het gebouw beïnvloeden.

In deze fase behoudt u de vrijheid om bepaalde materiaal- of installatiekeuzes te veranderen.

Als de architect merkt dat er een risico ontstaat (door een slechte keuze van materiaal of installatie) voor het voldoen van de woning aan de EPB-eisen, moet hij dit melden aan u en de verslaggever.

De ingebruikname van het gebouw

Uiterlijk zes maanden na de ingebruikname van het gebouw, moet u als aangifteplichtige aantonen dat het gebouw voldoet aan de energieprestatieregelgeving.

De verslaggever maakt hiervoor een berekening (de EPB-aangifte) op basis van de gedane vaststellingen, de lastenboeken, de facturen ... Voor deze berekening gebruikt hij het softwarepakket van de overheid.

Samen met de EPB-aangifte levert de verslaggever u ook het verplichte energieprestatiecertificaat af.

In samenspraak met u dient de verslaggever de EPB-aangifte elektronisch in, bij het Vlaams Energieagentschap (VEA), als bewijs dat het gebouw voldoet aan de energieprestatieregelgeving.
Het is de taak van de verslaggever om correct te rapporteren over de uitgevoerde maatregelen en materialen.

 

Bouwknopen

De invloed van bouwknopen moet verplicht worden ingerekend in het K-peil en het E-peil voor gebouwen

 • waarvoor de EPB-eisen voor nieuwbouw gelden én
 • waarvoor een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt gedaan vanaf 1 januari 2011.

De datum van invoering werd bepaald door het ministerieel besluit van 1 december 2010.

Wat zijn bouwknopen?

Bouwknoop

De term ‘bouwknoop’ omvat de verzameling van plaatsen in de gebouwschil waar extra warmteverlies kan optreden.
Vroeger sprak men van ‘koudebruggen’. Als men aandacht schenkt aan een koudebrugarme detaillering en een correcte uitvoering, kan men in principe niet meer spreken van een 'koudebrug'. Daarom werd de term ‘bouwknoop’ geïntroduceerd.

 

Bron: VEKA, via www.energiesparen.be


© 2024 Frederik Christiaens - Alle rechten voorbehouden - Ondernemingsnummer 0843.469.339 - Algemene voorwaarden